K.V.K.K. Aydınlatma Metni

SEHERİM ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN PERSONEL AYDINLATMA METNİ

 

SEHERİM İNŞAAT MAKİNA AKARYAKIT SANAYİ TİCARET A.Ş. ile aranızda kurulmuş olan iş sözleşmesi çerçevesinde iş süreçlerinin yürütülmesi için kişisel verileriniz işlemektedir. 

SEHERİM işletme faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler

      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

      6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

      5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

      6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

      4857 sayılı İş Kanunu

      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

      8529 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

      İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

      Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

      Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

Çerçevesinde işlenmekte ve ilgili yasalar kapsamında öngörülen saklama süreleri sonunda imha edilmektedir.

Alttaki listede sıralanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. Maddesinde yer alan ve paylaşılması için açık rıza alınması yasal zorunluluk olan özel nitelikli kişisel verilerdir.

      Fotoğraf ve video görüntüleriniz Sağlık verileriniz

      Sabıka ve hükümlülük verileriniz Bahsi geçen kişisel verileriniz

      İdari ve özlük iş süreçlerinin yürütülebilmesi

      Yasal başvuru ve bildirimlerin yapılabilmesi

      Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

      İşyeri ve personel güvenliğinin sağlanması

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde işlenmekte ve aynı amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla kamu kurum ve kuruluşları ile veri güvenliği sağlanarak ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun idari ve teknik tedbirler azami düzeyde alınarak paylaşılmaktadır.  

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız KVKK 11. Madde çerçevesinde;

a)              Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b)              Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c)              Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d)              Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e)              Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f)                Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g)              Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

h)              İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)                Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Şeklinde tanımlanmıştır.

 

İlgili kişiler, kişisel veriler üzerindeki haklarını kullanmak için SEHERİM Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra  

SEHERİM İNŞAAT MAKİNA AKARYAKIT SANAYİ TİCARET A.Ş.

BAHÇEKAPI MAHALLESİ 2504. CADDE NO : 19/A ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE Adresine şahsen / noter kanalıyla veya şirketimize daha önce bildirilen e-posta adresleri üzerinden info@seherim.com.tr adresine  “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirler.

 

Veri Sorumlusu: SEHERİM İNŞAAT MAKİNA AKARYAKIT SANAYİ TİCARET A.Ş.

BAHÇEKAPI MAHALLESİ 2504. CADDE NO : 19/A ETİMESGUT / ANKARA / TÜRKİYE

info@seherim.com.tr
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 14.02.2020